Missie en visie

Wij zijn een open huis met een brede waaier aan woon- en zorgvormen voor zowel fysisch als psychisch zorgbehoevende ouderen. Warmte en huiselijkheid staan in onze werking centraal.

We leveren professionele zorg die aansluit bij de vraag en de behoeften van de ouderen in de verschillende fasen van hun leven. Vanuit een gevarieerd aanbod proberen we steeds de continuïteit van wonen en zorg te garanderen. We streven naar betaalbare woonvormen met beleving, zowel binnen als buiten het woon- en zorgcentrum.

Vanuit respect voor de levensovertuiging en de autonomie van de bewoner/gebruiker moedigen we zelfredzaamheid aan en bieden we de gepaste ondersteuning. Dit doen we in een sfeer van open communicatie en overleg met de bewoner/gebruiker en alle betrokkenen.

We kiezen bewust voor een actieve samenwerking met verschillende actoren uit de regio. Vanuit een buurtgerichte zorgvisie willen we hulp en zorg voor iedereen bereikbaar en beschikbaar houden. We bieden iedereen kansen en gaan verandering en innovatie niet uit de weg.

We gaan voor vriendelijk wonen, meer bepaald voor nieuwe en aangepaste infrastructuur, een belevingsgerichte werking en gaan de uitdaging aan voor de creatie van een belevingsgerichte tuin en een helende natuuromgeving met aandacht voor reminiscentie. We willen interactie en sociaal contact bevorderen tussen de verschillende doelgroepen, met name met de omwonenden, de schoolkinderen, de kinderen en ouders die in onze gebouwen naar Kind en Gezin komen, inwoners van het woon- en zorgcentrum, personeelsleden en bezoekers.

We willen bovenal een huis zijn waar iedereen zich welkom voelt. De site is bovendien goed bereikbaar met het openbaar vervoer.